Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) upravujú podrobnejšie práva a povinnosti  zmluvných  strán  zo  zmluvných  vzťahov založených kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo, v ktorých na jednej strane vystupuje spoločnosť TEPEDE Slovakia s.r.o., IČO: 31 351 611, so sídlom Pluhová 10/a,  831 03 Bratislava ako predávajúci alebo zhotoviteľ (ďalej: „Tepede“) a na druhej strane druhá zmluvná strana ako kupujúci alebo objednávateľ (ďalej: „Zákazník“) a ktorých predmetom je dodanie tovaru  alebo  poskytnutie  služieb  (ďalej  spolu  ako: „Tovar“). Vo veciach, ktoré nie sú upravené príslušnou zmluvou platia tieto podmienky. Tepede je prevádzkovateľ internetovej domény www.tepede.sk.

 

čl. 1 Uzatvorenie zmluvy

1.      Podľa ustanovení týchto podmienok sa spravujú aj právne  vzťahy  uzavreté  medzi  Tepede  na  jednej

strane  a  Zákazníkom  na  druhej  strane,  pokiaľ  je takýto právny vzťah založený objednávkou

Zákazníka.  Vo  veciach,  ktoré  nie    upravené príslušnou  potvrdenou  objednávkou  platia  tieto podmienky.

2.      Návrh na uzatvorenie zmluvy adresuje  Zákazník Tepede  najmä  písomne,  telefonicky,  e-mailom, alebo prostredníctvom formuláru na webovom sídle Tepede (www.tepede.sk) obsahujúcu objednávku tovaru a/alebo služby. 

3.      Zmluva je uzatvorená prijatím objednávky Zákazníka. Prijatím objednávky Tepede sa rozumie  zaslanie  informatívneho  e-mailu  na  emailovú  adresu,  ak  bola  uvedená  v  objednávke, prijatie iným vhodným spôsobom so zreteľom na formu vykonanej objednávky alebo konaním Tepede v súlade s objednávkou Zákazníka s cieľom riadneho splnenia zmluvy. Obsah zmluvy je možné meniť alebo zrušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

4.      Tepede       si         vyhradzuje       právo    neakceptovať

objednávku  Zákazníka  a  nedodať  mu  Tovar  bez udania dôvodu.

5.      Uzavretím  zmluvy Zákazník  potvrdzuje, že  sa oboznámil  s  týmito  podmienkami  a  že  s  nimi

súhlasí. Na tieto podmienky je Zákazník dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť  sa  s  nimi  zoznámiť.  Tieto  podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

čl. 2                Platobné podmienky

1.      Zákazník je povinný zaplatiť cenu za Tovar podľa tohto článku po uzatvorení zmluvy. Tovar je fakturovaný  zo  strany  Tepede  za  ceny  platné  v okamihu  uzatvorenia  zmluvy,  alebo  potvrdenia objednávky podľa platného cenníka Tepede.

2.      Cena za tovar je splatná

a.      pri dodaní tovaru v hotovosti alebo

b.      bankovým prevodom na účet Tepede s dobou

splatnosti vystavenou na faktúre Tepede, alebo

c.      platbou vopred prevodom z účtu alebo v hotovosti na základe zálohovej faktúry. V prípade  pre  platbu  vopred  platí,  že  dodanie tovaru Zákazníkovi sa uskutoční až po tom, čo bude  fakturovaná  čiastka  pripísaná  na  účet Tepede,  alebo  uhradená  v  hotovosti  oproti potvrdeniu Tepede.

3.      V prípade omeškania Zákazníka s úhradou platby faktúry  o  viac  ako  sedem  kalendárnych  dní  odo dňa splatnosti, je Tepede oprávnený doposiaľ nedodaný  tovar  zadržať  a  dodať  ho  iba  oproti platbe vopred, alebo pri poskytnutí záruky, ktorá je pre Tepede prijateľná; ak už bol tovar dodaný, je Tepede oprávnený zobrať tovar späť a dodať ho Zákazníkovi opätovne až po zaplatení celej ceny. Ustanovenie  bodu  4.  tohto  článku  nie  je  týmto dotknuté.

4.      Nezaplatenie vyfakturovnej ceny Zákazníkom  má za následok oprávnenie Tepede požadovať od Zákazníka zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05%  z  dlžnej  čiastky  za  každý  (aj  začatý)  deň omeškania, s čím Zákazník výslovne súhlasí.

5.      Ak je s výnimkou ustanovení vyššie uvedených a vzhľadom k poskytnutým zárukám cena za Tovar platená cena v splátkach, skutočnosť nezaplatenia jednej  stanovenej  splátky    za  následok  stratu výhody splátok a okamžitú splatnosť  celej  ceny. Okrem toho je Tepede oprávnený pozastaviť platenie svojich vlastných záväzkov voči Zákazníkovi a to až do úplného uhradenia nevyrovnaných čiastok.

6.      Čiastky, ktoré Tepede dlží Zákazníkovi a naopak môžu byť vzájomne započítané.

7.      V prípade omeškania Zákazníka s úhradou niektorého  peňažného  záväzku  voči  Tepede  po

dobu viac ako 10 dní sa stávajú splatnými akékoľvek peňažné záväzky a Tepede je oprávnený zastaviť dodávky ďalšieho Tovaru.

8.      Zákazník výslovne berie na vedomie, že omeškanie  úhrady  kúpnej  ceny  resp.  jej  časti  za odobratý Tovar počas doby dlhšej ako 30 dní, je zo strany Tepede považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom v zmysle ust. § 345 Obchodného  zákonníka.  V  prípade,  že  Tepede využije svoje právo a od zmluvy odstúpi, je oprávnený s ohľadom na dojednanú výhradu vlastníctva k dodanému Tovaru odobrať tento Tovar späť a Zákazník je povinný neodkladne mu spätný odber umožniť  a uhradiť  Tepede náklady spojené so spätným odberom. Pokiaľ nie je možný spätný odber dodaného Tovaru (zničenie, odcudzenie a pod.), Zákazník je povinný k peňažnej náhrade.

čl. 3    Prechod práv a povinností

1.      Vlastnícke právo k dodanému  Tovaru prechádza na Zákazníka až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a  Zákazník  je  povinný  zdržať  sa  akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného Tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby je vlastníkom tovaru Tepede a Tovar je Zákazníkovi iba zverený. Počas zverenia Tovaru Zákazník nemôže Tovar užívať, spracovať, uhradiť  ním  svoje  dlhy  či  záväzky,  zaťažiť  ho právom  tretej  osoby,  inak  s  ním  nakladať  alebo Tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho bežného podnikania.

2.      Ak  Zákazník  neprevezme  tovar  v  dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, je Tepede oprávnený, pokiaľ netrvá na plnení zmluvy a nevyžaduje náhradu škody z oneskoreného prevzatia, odstúpiť od zmluvy, predať Tovar inde a vyžadovať od Zákazníka náhradu škody za straty takto vzniknuté, alebo – a to podľa svojho vlastného uváženia – nechať tento Tovar uskladniť na nebezpečie a náklady Zákazníka vo svojom vlastnom sklade, alebo vo verejnom sklade.

3.      Nebezpečenstvo  škody  na  tovare  prechádza  na Zákazníka prevzatím tovaru. Nebezpečenstvo škody prechádza  na  zákazníka tiež odovzdaním tovaru  zo  strany  Tepede  určenému  dopravcovi alebo doručením na miesto dodania alebo uskladnením podľa ods. 2 tohto článku.

    

4.      Zjavné vady Tovaru je Zákazník povinný uplatniť u Tepede okamžite pri preberaní Tovaru.

5.      Zákazník je povinný s náležitou pozornosťou každú dodávku prezrieť a o prípadných nedostatkoch  v  druhu  alebo  v  množstve  Tovaru alebo o prípadných viditeľných poškodeniach Tovaru vyhotoviť písomný zápis, ktorý musí byť potvrdený aj dopravcom, a bezodkladne informovať Tepede.

6.      Vady je možné uznať len pri ich uplatnení u Tepede do 5 pracovných dní po prevzatí Tovaru, a to písomne. Z uplatnenia vady musí byť zrejmé, ku  ktorej  objednávke  Zákazníka  sa  vzťahuje  a Zákazník  je  povinný  priložiť  k  uplatneniu  vady kópiu príslušného dodacieho list.

 

čl. 4 Osobitné ustanovenia

1.      V prípade udelenia súhlasu s ukončením zmluvy je  Tepede oprávnený požadovať uhradiť od Zákazníka  zmluvnú  pokutu  do  vo  výšky  20%  z celkovej výšky hodnoty odmietnutého Tovaru bez DPH.

2.      Tepede je ďalej oprávnený požadovať od Zákazníka zmluvnú pokutu do výšky 20% z ceny Tovaru  bez  DPH,  pokiaľ  zákazník  poruší  svoju povinnosť podľa čl. 2 ods. 2 týchto podmienok.

3.      Zákazník  výslovne  súhlasí  s  možnosťou  Tepede uplatňovať voči nemu zmluvnú pokutu podľa tých podmienok.

4.      Tepede  je  oprávnený  pre  svoju  internú  potrebu evidovať a spracovávať dáta o Zákazníkoch pochádzajúce  od  Zákazníkov  alebo  tretích  osôb, ktoré boli získané z obchodných vzťahov, alebo v súvislosti s nimi.

 

čl. 5 Záverečné ustanovenia

1.      S týmito podmienkami oboznámil Tepede Zákazníka pri prvom spoločnom obchodnom styku ako aj na www.tepede.sk.

2.      Zmluvné strany považujú za písomnú komunikáciu aj takú písomnú komunikáciu, ktorá je  vykonávaná  elektronicky  (e-mail  apod.),  a  to vrátane  objednávky  Zákazníka  a  jej  následného potvrdenia Tepede.

3.      Všetky spory medzi Tepede a Zákazníkom vrátane  sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie nárokov súvisiacich so Všeobecnými obchodnými podmienkami Tepede budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.